Všeobecné obchodné podmienky

Rýchla navigácia:
Článok I - Všeobecné podmienky, ustanovenia a výklad pojmov
Článok II- Objednanie predmetu nájmu
Článok III - Platobné podmienky – výška nájomného a kaucia
Článok IV - Podmienky pre storno
Článok V - Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu
Článok VI - Osobitné ustanovenia o skončení nájmu a vrátení predmetu nájmu
Článok - VII Práva a povinnosti zmluvných strán
Článok VIII - Osobné údaje a ich ochrana
Článok IX - Záverečné ustanovenia


VŠEOBECNÉ PODMIENKY NÁJMU elektrobicykla

Tieto Všeobecné podmienky nájmu elektrobicykla definujú základné práva, povinnosti a podmienky používania elektrobicyklov, príslušenstva a služieb spoločnosti:
RudyBike s. r. o., IČO: 47034696, so sídlom Orechová 51, Dunajská Lužná 90042, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 87773/B.

 
Rýchla navigácia
 1. Všeobecné podmienky nájmu elektrobicykla a príslušenstva (ďalej aj “VPN”)  stanovujú podmienky, za ktorých sa bude elektrobicykel a príslušenstvo (ďalej len “predmet nájmu“) vo vlastníctve prenajímateľa prenechávať do dočasného užívania zmluvnému nájomcovi (ďalej aj “nájomca“).  
 2. Nájomcom sa na účely týchto VPN rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať predmet nájmu na základe Nájomnej zmluvy (ďalej aj „zmluva“) uzavretej s prenajímateľom.
 3. Predmet nájmu, prípadne jeho súčasti a príslušenstvo, sú bližšie špecifikované v Nájomnej zmluve uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom aj v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu (ďalej aj „odovzdávací a preberací protokol“).
 4. Zaplatením rezervačného poplatku nájomca potvrdzuje, že sa s týmito VPN oboznámil a že s nimi súhlasí.
 5. Nájomný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom vzniká na základe Nájomnej zmluvy.
 6. Práva a povinnosti zmluvných strán Nájomnej zmluvy neupravené v Nájomnej zmluve sa riadia ustanoveniami týchto VPN. Otázky, ktoré nie sú upravené ani v Nájomnej zmluve, ani v týchto VPN, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi všeobecné záväznými právnymi predpismi účinnými v Slovenskej republike.
 7. Ustanovenia Nájomnej zmluvy majú prednosť pred týmito VPN, pokiaľ Nájomná zmluva neustanovuje inak.
 8. Nájomca svojim podpisom Zmluvy o nájme elektrobicykla (ďalej aj “Nájomná zmluva”) vyhlasuje, že sa pred podpisom Nájomnej zmluvy oboznámil so znením týchto VPN.
 9. Nájomca zároveň podpisom Nájomnej zmluvy vyhlasuje, že nemá žiadne výhrady k zneniu týchto VPN a plne s nimi súhlasí.
 10. Nájomca svojim podpisom Nájomnej zmluvy potvrdzuje, že bol prenajímateľom riadne poučený o spôsobe užívania predmetu nájmu a že sa oboznámil s obsahom dokumentu „Zásady používania, údržby a zabezpečenia elektrobicykla“, ktoré sú dostupné na stránke prenajímateľa www.rentebike.sk/stranka/informacie.
Rýchla navigácia
 1. Predmet nájmu môže byť objednaný telefonicky na čísle +421908107132 alebo vyplnením online rezervačného formulára, ktorý sa nachádza na stránke www.rentebike.sk/rezervace a ktorý obsahuje všetky potrebné polia pre zadanie záväznej objednávky. Okrem predmetu nájmu sa tu vyberie aj spôsob doručenia a potvrdí sa súhlas s týmito VPN ako aj súhlas so spracovaním osobných údajov. Objednávka sa stáva záväznou zaplatením rezervačného poplatku a jeho pripísaním na účet prenajímateľa. Rezervačný poplatok tvorí 20% celkovej ceny nájmu a je splatný formou SEPA okamžitej platby alebo prevodom na účet. Sumarizácia obsahu rezervácie ako aj zálohová faktúra (v prípade telefonickej objednávky) budú po odoslaní rezervačného formulára zaslané budúcemu nájomcovi na emailovú adresu uvedenú v rezervačnom formulári.
 2. V prípade nezaplatenia rezervačného poplatku nebude možné rezerváciu dokončiť.
 3. Pri objednávke na 10 a viac kusov elektrobicyklov treba objednávku zadať telefonicky na čísle +421908107132.
 4. V prípade objednávky fyzickou osobu, musia byť v objednávke vyplnené údaje osoby, ktorá predmet nájmu zaplatí, vrátane vratnej kaucie, podpíše Nájomnú zmluvu a fyzicky prevezme pokiaľ nebolo s prenajímateľom vopred dohodnuté ináč. Táto osoba musí mať minimálne 18 rokov.
 5. V prípade objednávky právnickou osobu, musia byť v objednávke vyplnené údaje osoby, ktorá podpíše Nájomnú zmluvu a predmet nájmu fyzicky prevezme pokiaľ nebolo s prenajímateľom vopred dohodnuté ináč. Táto osoba musí mať minimálne 18 rokov.
 6. Objednaný predmet nájmu si môže budúci nájomca prevziať v deň na kedy bol predmet nájmu objednaný resp. predchádzajúci deň medzi 19 až 21 hodinou, okrem soboty a nedele. Odovzdať predmetu nájmu je možné v posledný deň nájmu alebo nadchádzajúci deň medzi 7 až 9 hodinou, okrem soboty a nedele. V prípade víkendového nájmu (sobota, nedeľa) je možné predmet nájmu prevziať len v piatok medzi 7 a 19 hodinou a odovzdať len v pondelok medzi  7 až 9 hodinou, pričom cena nájmu bude účtovaná len za víkendový deň/dni. Počas víkendu nie je možné zadať objednávku len na 1 deň
 7. Pri prevzatí predmetu nájmu musí budúci nájomca zložiť prenajímateľovi vratnú kauciu, ktorá sa platí za každý prenajatý elektrobicykel a to formou hotovosti alebo SEPA okamžitou platbou. Kaucia bude nájomcovi vrátená v deň odovzdania elektrobicykla prenajímateľovi v dojednaný deň a to buď v plnej výške alebo v prípade poškodenia, straty alebo krádeže predmetu nájmu v poníženej sume (viď článok III týchto VPN).
Rýchla navigácia
 1. Výška nájomného za užívanie predmetu nájmu je stanovená v závislosti od dĺžky trvania nájomného vzťahu a bude vypočítaná po vyplnení rezervačného formulára.
 2. Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi rezervačný poplatok vo výške 20% sumy dohodnutej ceny za nájom a to neodkladne po zarezervovaní predmetu nájmu. Zvyšnú sumu dohodnutej ceny za nájom doplatí nájomca pri prevzatí predmetu nájmu do dočasného užívania a to buď hotovosťou, platbou platobnou kartou alebo SEPA okamžitou platbou (viac informácií k SEPA okamžitej platbe na https://nbs.sk/platby/platobne-nastroje/sepa-okamzite-platby/).
 3. Nájomca je povinný pri preberaní predmetu nájmu zložiť prenajímateľovi vratnú  kauciu za každý prenajatý elektrobicykel vo výške uvedenej v Nájomnej zmluve, formou hotovosti alebo SEPA okamžitou platbou (viac informácií k SEPA okamžitej platbe na https://nbs.sk/platby/platobne-nastroje/sepa-okamzite-platby/ ).
 4. V prípade, že predmet nájmu vráti nájomca včas a bez poškodení, prenajímateľ sa zaväzuje uhradenú kauciu nájomcovi vrátiť bezodkladne pri odovzdaní predmetu nájmu a to v plnej výške a rovnakou formou ako bola kaucia zaplatená nájomcom, t. j. hotovosťou alebo SEPA okamžitou platbou na rovnaký účet, z akého bola kaucia uhradená. 
 5. V prípade, že predmet nájmu vráti nájomca poškodený nad rámec bežného opotrebenia bude kaucia ponížená o sumu, ktorá pokryje náklady na opravu a odstránenie škôd. Zvyšok kaucie bude nájomcovi vrátený.
 6. V prípade, že predmet nájmu nevráti nájomca v zmluvne dohodnutom termíne bude kaucia použitá na úhradu zmluvných pokút a to vo výške 100 eur za každý, aj začatý deň omeškania vrátenia predmetu nájmu.
 7. V prípade krádeže alebo straty predmetu nájmu bude kaucia použitá na úhradu nákladov spojených s obstaraním nového predmetu nájmu. Nájomca je zároveň povinný doplatiť zvyšok zostatkovej ceny predmetu nájmu, ktorá je uvedené v nájomnej zmluve.
 8. Nájomca je informovaný, že odcudzenie alebo poškodenie predmetu nájmu spôsobené jeho prevádzkou počas doby nájmu, ide v plnom rozsahu na vrub nájomcu bez ohľadu na mieru zavinenia nájomcom.
 9. Poníženie kaucie a dôvod poníženia bude zaprotokolovaný a podpismi nájomcu a prenajímateľa potvrdený v protokole o odovzdaní.
 10. Predĺženie nájmu je možné uskutočniť opätovným vyplnením online objednávkového formulára, prípadne po dohode s prenajímateľom a zaplatením plnej sumy za predĺžený nájom. Ak na požadovaný termín je už predmet nájmu zarezervovaný iným zákazníkom a predĺženie nájmu nebude možné a predmet nájmu nebude nájomcom vrátený v zmluvne dohodnutom čase bude nájomcovi účtovaná pokuta vo výške 100 eur/deň.
Rýchla navigácia
 1. Ak nájomca zruší svoju rezerváciu v lehote 14 a viac dní pred začiatkom zmluvne dohodnutého nájmu bude mu vrátený zaplatený rezervačný poplatok v plnej výške.
 2. Ak nájomca zruší svoju rezerváciu na zarezervovaný termín v lehote kratšej ako 14 dní, ale viac ako 7 dní pred začiatkom zmluvne dohodnutého nájmu má možnosť jeden krát zmeniť termín nájmu podľa dostupnosti predmetu nájmu bez straty rezervačného poplatku. V prípade, že si nájomca náhradný termín nevyberie, rezervačný poplatok mu prepadne v plnej výške.
 3. Ak nájomca zruší svoju rezerváciu v lehote kratšej ako 7 dní pred začiatkom zmluvne dohodnutého nájmu, nebude už mať možnosť zmeniť rezerváciu a rezervačný poplatok mu prepadne v plnej výške.
Rýchla navigácia
 1. Prenajímateľ na základe podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve a v týchto VPN odovzdáva nájomcovi predmet nájmu na dočasné užívanie. Ak zmluvnými stranami nebolo dohodnuté inak, k odovzdaniu a prevzatiu predmetu nájmu dôjde najskôr po podpise Nájomnej zmluvy.
 2. Odovzdanie predmetu nájmu bližšie špecifikovaného v Nájomnej zmluve sa uskutoční v sídle prenajímateľa, resp. na zmluvne dohodnutej adrese, pokiaľ v Nájomnej zmluve nie je uvedené inak.
 3. Pri podpise Nájomnej zmluvy je nájomca – fyzická osoba povinný predložiť občiansky preukaz alebo pas a ďalší doklad preukazujúci jeho totožnosť (karta poistenca, vodičský preukaz, pas, iné). V prípade, ak je nájomcom právnická osoba, je osoba oprávnená konať v jeho mena povinná predložiť občiansky preukaz a poverenie konať v mene nájomcu – právnickej osoby.
 4. Prenajímateľ ma právo urobiť si z dokladu totožnosti fotokópiu.
 5. Všetky náklady súvisiace s prevzatím predmetu nájmu, ako aj náklady súvisiace s vrátením predmetu nájmu znáša nájomca.
 6. Pred odovzdaním predmetu nájmu nájomcovi, prenajímateľ oboznámi nájomcu s návodom na používanie, údržbu a zabezpečenie, prípadne pokynmi výrobcu a predmet nájmu v prítomnosti nájomcu vyskúša. Nájomca podpisom Nájomnej zmluvy potvrdzuje, že bol prenajímateľom oboznámený so Zásadami používania, údržby a zabezpečenia elektrobicykla, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Nájomnej zmluvy, prípadne pokynmi výrobcu. Ďalej podpisom Nájomnej zmluvy potvrdzuje, že prenajímateľ pred ním predmet nájmu vyskúšal, tento je plne funkčný, bez vád a v tomto stave predmet nájmu od prenajímateľa preberá.
 7. Nájomca na základe prenajímateľovho poučenia zároveň sám predmet nájmu vyskúša čím preukáže, že je schopný predmet nájmu riadne a samostatne používať.
 8. O odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu sa spíše Protokol o prevzatí a odovzdaní predmetu nájmu  (ďalej aj “preberací a odovzdávací protokol”), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Nájomnej zmluvy a ktorý obsahuje špecifikáciu predmetu nájmu s popisom. Preberací a odovzdávací protokol obe zmluvné strany podpíšu a každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.